Danh mục này gồm các khu vực khác nhau dành cho các cấp quản lý hệ thống HCMUEE khác nhau.
Chuyên mục
Các khóa học mẫu
  • Khu vực dành cho tất cả các cấp quản lý, giảng dạy tại trường, bao gồm Quản trị viên, Điều phối viên, các phòng ban, giáo viên và trợ giảng các khoa.

  • Khu vực trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho Quản trị viên của Trường và Điều phối viên các Khoa

  • Khu vực dành cho Giáo viên. Giáo viên có thể tìm thông tin hỗ trơ kỹ thuật, thắc mắc về vấn đề kỹ thuật và tổ chức khóa học. QTV và ĐPT có thể truy cập và giải đáp thắc mắc này. Khu vực này do Quản trị viên cấp Trường quản lý.