Khu vực dành cho sinh viên

  • Khu vực hỗ trợ kỹ thuật chung cho sinh viên, học viên và người dùng khác. Sinh viên có thể tìm kiếm những vấn đề kỹ thuật chung ở đây và sẽ được giải đáp. Lưu ý, nhưng vấn đề liên quan đến khóa học của từng Khoa, sinh viên cần phải hỏi ở Khu vực chung của Khoa mình. Khu vực này do các Quản trị viên cấp Trường quản lý.