Khu vực học tập của Khoa Anh.

  • Khu vực trực tuyến chung của Khoa Anh. Giáo viên, sinh viên của tất cả các khoa học của Khoa Anh có thể đăng nhập vào khu vực này để xem thông báo, xem lịch học, liên hệ với văn phòng khoa, tham gia các hoạt động chung của Khoa Anh. Nếu bạn không có khóa đăng nhập (enrolment key) để vào, vui lòng liên hệ với Điều phối viên hệ thống của Khoa Anh.

  • Đối chiếu Ngôn ngữ 

  • Đọc hiểu

  • NNH Đối chiếu

  • Phương pháp giảng dạy tiếng Anh