Khu vực học tập của Khoa Pháp

  • Khu vực trực tuyến chung của Khoa Pháp. Giáo viên, sinh viên của tất cả các khoa học của Khoa Pháp có thể đăng nhập vào khu vực này để xem thông báo, xem lịch học, liên hệ với văn phòng khoa, tham gia các hoạt động chung của Khoa Pháp. Nếu bạn không có khóa đăng nhập (enrolment key) để vào, vui lòng liên hệ với Điều phối viên hệ thống của Khoa Pháp.

  • Tiếng Pháp 1