Khu vực chung - Khoa Tâm lý Giáo dục
(KTLGD-KVC)

Khu vực trực tuyến chung của Khoa TLGD. Giáo viên, sinh viên của tất cả các khoa học của Khoa TLGD có thể đăng nhập vào khu vực này để xem thông báo, xem lịch học, liên hệ với văn phòng khoa, tham gia các hoạt động chung của Khoa TLGD. Nếu bạn không có khóa đăng nhập (enrolment key) để vào, vui lòng liên hệ với Điều phối viên hệ thống của Khoa TLGD.