Giáo viên
(GV)

Khu vực dành cho Giáo viên. Giáo viên có thể tìm thông tin hỗ trơ kỹ thuật, thắc mắc về vấn đề kỹ thuật và tổ chức khóa học. QTV và ĐPT có thể truy cập và giải đáp thắc mắc này. Khu vực này do Quản trị viên cấp Trường quản lý.