Quản trị viên và điều phối viên
(QTV-ĐPV)

Khu vực trao đổi và hỗ trợ kỹ thuật dành riêng cho Quản trị viên của Trường và Điều phối viên các Khoa