Hỗ trợ kỹ thuật cho sinh viên
(HVSV)

Khu vực hỗ trợ kỹ thuật chung cho sinh viên, học viên và người dùng khác. Sinh viên có thể tìm kiếm những vấn đề kỹ thuật chung ở đây và sẽ được giải đáp. Lưu ý, nhưng vấn đề liên quan đến khóa học của từng Khoa, sinh viên cần phải hỏi ở Khu vực chung của Khoa mình. Khu vực này do các Quản trị viên cấp Trường quản lý.