Quản lý chung
(QLC)

Khu vực dành cho tất cả các cấp quản lý, giảng dạy tại trường, bao gồm Quản trị viên, Điều phối viên, các phòng ban, giáo viên và trợ giảng các khoa.