Nhập môn Công nghệ Phần mềm (Tin3-K36)
(CNTT-ISEK36Tin)

Môn học cung cấp các kiến thức cơ sở liên quan đến các đối tượng chính yếu trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, bao gồm: quy trình, phương pháp và công cụ....